Bienvenido a nuestra página, deseamos poder complacerle con su búsqueda. 

 

Versículo del día

Lonö nyijïä nyiꞌ Luꞌu Lakati nyi' kusu'u jïꞌïwä tyatyia itsaꞌ minyi jïꞌï Ndyiose, nö nde tinö ta leta jïꞌïwä jïꞌï tyatyia itsaꞌ minyi; ja na kikuiꞌ ti tsaxi kuenda lakuiꞌti, ja nyikuë tyatyia laa kunä, vi ꞌnë jïꞌïwä kuatiꞌwä laa itsaꞌ nö 'në nchaa tya tsuꞌ ndoo.

Juan 16:13

Has click a continuación para ver: vídeos o galería de imágenes